Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалт нь 3 шатлалтай явагддаг. Үүнд

  • Анкет
  • Ажлын ярилцлага
  • Танилцах хөтөлбөр